C# programiranje

Cilj kursa je da upozna polaznike sa osnovnim konceptima objektno-orijentisanog programiranja i osposobi ih za programiranje na jeziku C#. Polaznici će nakon odslušanog kursa biti upoznati sa svim elementima jezika C# i ovladati naprednim konceptima koje ovaj jezik nudi. Na kraju odslušanog kursa polaznici polažu završni ispit kojim se utrvrđuje stečeno znanje i dobija odgovarajući sertifikat.


Kurseve je moguće pratiti i online od kuće.C# programiranje:

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 2 meseca
Nivo učenja Početni i srednji ili napredni
Termini Po dogovoru (subotom i nedeljom)
Fond časova 56
Cena za osnovni kurs (početni i srednji) Odjednom – 24.000 din ili u tri mesečne rate po – 9600 din
Cena za napredni kurs Odjednom – 26.400 din ili u tri mesečne rate po – 10.560 din

Osnovni kurs:


 • Uvod u jezik C#
 • Upoznavanje sa radnim okruženjem Visual Studio, kreiranje projekta, pokretanje prve aplikacije
 • Promenljive i primitivni tipovi podataka, brojevi, aritmetičke operacije
 • Uslovni iskazi, i ciklusi
 • Stringovi i obrada stringova
 • Nizovi i liste
 • Uvod u objektno-orijentisano programiranje
 • Klase i objekti, konstruktori, atributi, metode, svojstva, modifikatori vidljivosti, enkapsulacija, imenski prostori.
 • Interfejsi, apstraktne klase, nasleđivanje, preklapanje i preopterećivanje metoda, polimorfizam
 • Zajednički članovi klasa
 • Nabrojani tipovi podataka
 • Generički tipovi podataka
 • Obrada grešaka i izuzeci
 • Delegati i događaji
 • Lambda izrazi i LINQ
 • Debug režim rada
 • Atributi
 • Višenitno programiranje – Biblioteka Task Parallel, Async i Await
 • Windows Forms Aplikacije
 • Rad sa kontrolama i dinamičko kreiranje kontrola
 • WPF Aplikacije
 • Završni ispit

Napredni:


 • Osnovne kontrole Windows Forms stranice#
 • Kontrole za ispisivanje kolekcije podataka: ListBox, ComboBox, CheckListBox, DataTable, ListView
 • Kontrole za rad sa vremenom i datumom: DateTimePicker, MonthCalendar
 • Kontolisanje rada aplikacije preko tajmera
 • Događaji tasture, miša, događaji stranice
 • Rad sa tekstualnim fajlom, OpenFileDialog, SaveFileDialog, JSON, XML
 • Rad sa binarnim fajlovima
 • Dinamičko dodavanje kontrola
 • Dinamičko dodavanje događaja
 • ADO net klase, snabdevači podataka
 • Konekcija na bazu podataka, klase SqlConnection,SqlCommand,DataSet,DataReader,DataAdapter
 • Konekcija na udaljenu bazu podataka, objava vesti iz aplikacije prema veb stranici
 • Uvod u računarsku grafiku, klasa Graphics
 • Grafička animacija uz pomoć događaja tastature, tajmera i klase Graphics
white

Da li imate pitanje za nas?

Pošaljite nam poruku, mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku!